ZoekenZoek
Gegarandeerd de laagste prijs

Fabrikanten

Algemene voorwaarden

 

Levering, Betaling, Onderhoud En Garantie  
 

Bij bestelling van een compleet waterbed nemen wij altijd eerst even telefonisch contact met u op om e.e.a. te verifieren en eventuele vragen te beantwoorden.

Mocht u echter voor uw bestelling vragen hebben, aarzelt u niet contact met ons op te nemen via telefoon numm

072-5118196

Alvorens een bestelling te plaatsen dient u altijd eerst een account aan te maken, zodat wij de benodigde gegevens hebben om de door u bestelde produkten snel bij u te kunnen leveren en/of plaatsen. U kunt er echter op vertrouwen dat wij uw gegevens nimmer aan derden zullen verstrekken.

Wij voeren een strikt privacy beleid, dat wil zeggen dat uw gegevens niet door ons aan derden worden verstrekt, tenzij u ons hiervoor duidelijk toestemming heeft gegeven of een bevoegd functionaris een expliciet gerechtelijk bevel overlegt voor inzage van uw gegevens. Wij zullen dus nooit zomaar uw gegevens vrijgeven en onze klantgegevens worden alleen gebruikt voor interne administratieve doeleinden.
Waterproof  bestaat sinds 1991 en levert en/of plaatst sindsdien door geheel Nederland waterbedden. Wij zijn onder andere officieel dealer van Poseidon,bodyform,Lunarest, Alivio, Baltimore,Cascade,Dragon, Strata, Sam's, Aerosleep, en Lunarest, wij zijn gevestigd in de gemeente beverwijk en ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 34364552,  Btw nummer : 188646735 
 
 
 
 
Levering, Verzending en/of Plaatsen van uw bestelling

Uw complete waterbed wordt door ons voor €60,- bezorgd door geheel nederland (uitgezonderd de eilanden + €35),installeren binnen nederland kost €120,-,bezorgen in belgie kost €85,-. Maar u kunt natuurlijk eveneens te allen tijde uw bestelde produkten zonder bezorgkosten zelf ophalen in ons magazijn te Beverwijk.


Voor losse artikelen berekenen wij u binnen nederland geen Verzendkosten !

Onderhoud van uw waterbed.

Waterconditioner:
Voor een goede waterkwaliteit is het noodzakelijk dat u elk half jaar een flesje Aquafit waterconditioner toevoegt aan uw matras. U kunt de conditioner kopen bij uw dealer.
Let op: gebruik alleen Aquafit of Blue magic waterconditioner voor optimale bescherming!

Vinylreiniger:
Voor een goede conditie van uw vinyl is het noodzakelijk dat u regelmatig het oppervlak van de watermatras reinigt met Aquaclean vinylreiniger. U brengt de vinylreiniger rechtstreeks aan op het matras waarna u het met een droge doek opwrijft. Reinig alleen de zichtbare delen.


Tip: Gebruik het minimaal 3 x per jaar!

Kleine lekjes:
Omdat een watermatras niet onder druk staat, sijpelt er bij een lek slechts een kleine hoeveelheid water naar buiten; dit wordt door de veiligheidsvoering opgevangen. In het onderhoudspakket zit altijd een reparatiesetje dat alles bevat wat u nodig heeft om een eventueel lekje te repareren.

Inhoud van de reparatieset:
een tube vinyllijm
een stukje vinyl voor reparatie
Betaling van uw bestelling.

U kunt het bedrag welke u wenst te betalen overmaken,
onder vermelding van uw bestelnummer op
Rabobank rekeningnummer: NL29ABNA0586691928 t.n.v. Waterproof te Beverwijk

Banknaam: Rabobank
Complete waterbedden dienen bij levering a contant voldaan te worden, of desgewenst vooruit op onze bankrekening.
Garantievoorwaarden met betrekking tot onze merk waterbedden.

Door een merk softside-waterbed aan te schaffen, haalt u een kwaliteitsproduct in huis, dat u nog vele jaren gezonde slaap, onovertroffen komfort en veel plezier zal geven. Ondanks de veel lagere prijs hanteren wij de zelfde uitstekende service, garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden als ieder ander.

Artikel 1.

De leverancier van uw waterbed biedt u een aanvullende garantie naast de rechten die burgers hebben volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze aanvullende garantie wordt verstrekt op de navolgende voorwaarden en in de navolgende gevallen.


Artikel 2.

De koper van een compleet waterbed via een erkende dealer ontvangt bij het waterbed een handleiding voor het onderhoud van het waterbed. Desgevraagd kan iedere dealer informatie verschaffen omtrent iedere vraag op het gebied van onderhoud, installatie, gebruik, etc. van het gekochte waterbed.


Artikel 3.

De leverancier van het waterbed garandeert de kwaliteit van de door haar vervaardigde producten die op voormelde wijze in gebruik zijn genomen. Bovendien kan men alleen aanspraak op de garantie maken als alle componenten van het merk waterbed afkomstig zijn. Als een koper, c.q. gebruiker van een op bovengenoemde wijze gekocht en in gebruik genomen waterbed meent een gebrek te constateren waar de onderhavige garantiebepalingen op van toepassing zijn, dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met de dealer, waar het waterbed is aangekocht. Deze neemt zo spoedig mogelijk alle door hem noodzakelijk geachte handelingen voor zijn rekening. De koper, c.q gebruiker is verplicht om al het mogelijke te doen de schade verder te beperken.


Artikel 4.

De garantie ziet uitsluitend op het herstel of de vervanging van de defecte onderdelen als het ontstane defect of gebrek gevolg is van fabricagefouten. Voor het watermatras geldt alleen garantie bij een lekkage op de lasnaad van het matras. Schade die het direct of indirect gevolg is van het defect of gebrek valt niet onder de garantiebepalingen. Na de melding bepaalt de dealer of het defect of gebrek een gevolg is van fabricagefouten op de lasnaden van het watermatras zoals hierboven bedoeld. Of een geconstateerd defect of gebrek waar de onderhavige garantiebepalingen op toe zien, hersteld, dan wel vernieuwd wordt, is uitsluitend ter bepaling van de leverancier.


Artikel 5.

De garantie geldt niet ten aanzien van defecten of gebreken die het kennelijk gevolg zijn van verkeerde behandelingen van het waterbed en / of onderdelen, ondeskundige plaatsing of verhuizing, door overbelasting, door reparaties of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Eveneens geldt geen aanspraak op deze garantiebepalingen voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage of die het gevolg zijn van afwijkende samenstelling van lucht of water ter plaatse. Bekledingsstoffen vallen nimmer onder de onderhavige garantiebepalingen.


Artikel 6.

Mocht er twijfel ontstaan omtrent de vraag of het defect of het gebrek onder de onderhavige garantiebepalingen valt, dan is de leverancier gerechtigd van de koper te verlangen dat hij aantoont dat het waterbed onderhouden is volgens de door de leverancier opgestelde gebruikshandleiding, zoals bedoeld in Artikel 2.


Artikel 7.

In verband met de grote verschillen in materiaal, normale slijtage en aard van het gebruik, geldt voor de verschillende onderdelen van een waterbed een verschillende periode waarbinnen volledige garantie conform de onderhavige bepalingen gegeven wordt.

Voor de navolgende onderdelen bestaat garantie zoals bij ieder onderdeel apart wordt vermeld.
*productgarantie voor lekkage op de lasnaad van het watermatras :  5 jaar.
*productgarantie voor warmte element (carbon) : 5 jaar
*productgarantie voor schuimranden, tijken en veiligheidsvoeringen : 2 jaar

Verzendkosten  voor garantie claims na 1 jaar na aankoop vallen voor rekening koper.

Garantie vervalt wanneer er geen onderhouds-producten worden gebruikt,dit dient u te registreren middels het via de webshop te bestellen.

Schade die direct of indirect gevolg is van het defect of gebrek valt niet onder de garantiebepalingen.
Algemene Voorwaarden

De wet Verkoop op afstand

Op 1 februarie 2004 jongstleden is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Deze wet zal ook consequenties hebben voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van 7 werkdagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. Op de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot drie maanden voor iedere transactie. Duidelijk is dat de wet praktische consequenties kan hebben voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn.

De tekst van de wet is beschikbaar op www.overheid.nl ( zoek naar Staatsblad 617)

Algemene informatie die over de wet vindt u op www.justitie.nl

Onderstaand vindt u de eisen die worden gesteld aan de leverancier wat betreft de informatieplicht. Daarnaast wordt uiteengezet wat het herroepingsrecht van de consument inhoudt.

Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

de identiteit van de leverancier;

de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
de prijs;
de wijze van betaling en van levering;
de eventuele leveringskosten;
de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager.

Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan; after sales service en garantie;
de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.
Herroepingrecht consument
Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een bedenktijd van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden.

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten.

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vòòr de termijn van zeven werkdagen;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Overige bepalingen
Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor http://www.justitie.nl

Uitzonderingen
De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.